دوشنبه, 25 تیر,1403
 
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 1 ـ برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاسیس می شود.
ماده 2 ـ وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است :
1 ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران .
2 ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می باشد.
3 ـ بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی .
4 ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی .
ماده 3 ـ اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از:
1 ـ وزیر مسکن و شهرسازی
2 ـ وزیر کشور
3 ـ وزیر صنایع
4 ـ وزیر فرهنگ آموزش عالی
5 ـ وزیر ارشاد اسلامی
6 ـ وزیر نیرو
وزیر کشاورزی
8 ـ وزیر دفاع و پشتیبانی
9 ـ وزیر جهاد سازندگی
10 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه
11 ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست
12 ـ وزیر راه و ترابری
یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.
تبصره 1 ـ در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهدگرفت .پ
پتبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل 6 رای معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتی که هریک از اعضای شورا نتواند شخصا در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .
ماده 4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی بجای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خودواحدی ایجاد می کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:
1 ـ بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورای عالی شهرسازی و موسسات ذیربط تعیین می شوند.
2 ـ تهیه معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی .
3 ـ نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط درحین تهیه طرحهای تفصیلی .
4 ـ نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری .
5 ـ ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه و سازمانهای مسئول وارشاد و راهنمایی دستگاههای مربوط در مورد مسایل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری .
6 ـ ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری .
7 ـ جمع آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .
8 ـ تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانسهای لازم بمنظور نیل به هدفهای مذکور دراین قانون .
ماده 5 ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بوسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رییس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می شود.
آن قسمت از نقشه های تفصیلی که بتصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم الاجرا خواهدبود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد.
تبصره ـ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی ، کشور ، نیرو(در حد معاونت مربوطه )سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رییس شورای شهر تهران می باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام الاختیار او خواهدبود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضای رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رای موافق معتبر است . ضمنا تا تشکیل شوراهای شهر نماینده وزیر کشور به عنوان قایم مقامی رییس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده 6 ـ در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک با افراز رأسا اقدام خواهند نمود.
ماده 7 ـ شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می باشند.
تبصره ـ در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجراخواهد بود.
ماده 8 ـ کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.
ماده 9 ـ عقد قراردادهای مربوط به نقشه های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکورموکول به کسب نظرازوزارت مسکن وشهرسازی خواهدبود.
ماده 10 ـ آیین نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 11 ـ مواد 97 و 98 اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاداین قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .