دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل سوم : پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

فصل سوم : پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
ماده 26 ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی ، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی درصورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط ، در یکی از رشته های موضوع ( قانون ) حسب مورد ( پروانه اشتغال ) در سه درجه پایه (3) ، پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می شود:
الف ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی ازرشته های موضوع ( قانون ) با:
ـ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع ( قانون ) با:
ـ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع ( قانون ) با:
ـ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های موضوع قانون با:
ـ داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط ، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3)
ـ جهت ارتقا از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است .
تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهی ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آیین نامه و سایرمستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می شود.
ماده 27 ـ متقاضیان موضوع این فصل از آیین نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیردر تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند.
الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردانهابا تعیین و تصریح رشته و گرایش آن .
ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 این آیین نامه .
پ ـ ارایه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی .
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی .
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور ( پروانه اشتغال ) .
ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط ، در صورت تاسیس تشکیلات مذکور.
چ ـ ارایه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است .
ح ـ سایر مدارکی که ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است .
ماده 28 ـ نحوه برگزاری آزمون و سوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری درسراسر کشور یکسان و متحدالشکل می باشد.
سوالات به صورت کتبی و به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان های مسکن و شهرسازی استان قرار می گیرد ، تا با نظارت مستقیم و همکاری ( نظام مهندسی استان ) آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است .
پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای ، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.
ماده 29 ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار وموقعیت جغرافیایی به سه گروه( الف ) و ( ب ) و ( ج ) تقسیم می شود. سپس با توجه به پایه ( پروانه اشتغال ) و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل موثر ، حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده ( پروانه اشتغال ) طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین و در ( پروانه اشتغال ) درج می شود.
ماده 30 ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی 3 سال است و در انقضای مدت ، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است .
ماده 31 ـ کلیه امور مربوط به ( پروانه اشتغال ) اعم از فقدان اعتبار ، یا معلق شدن اعتبار و سایرموارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است .
ماده 32 ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کارکاردانی و تجربی نیز ، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است لکن پس از تاسیس تشکیلات حرفه ای مربوط ، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.