دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل چهارم : نظارت و کنترل ساختمان

فصل چهارم : نظارت و کنترل ساختمان
ماده 33 ـ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی واجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است . و وزارت مذکوربا انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها ، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی ، مشخصات مصوبات طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده ، تاریخ تصویب و شماره وتاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.
ماده 35 ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روزشروع عملیات اجرایی ، یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداری و یک نسخه ازپروانه ساختمان را ، در تمام مدت اجرای ساختمان ، در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.
ماده 36 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی می توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان می دهند ، شکایت با اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی درتهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.
ماده 37 ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان ، ساختمانها را رأسابه صورت کنترل نمونه ای ، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرارمی دهد ، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) ( قانون ) و مواد مندرج دراین فصل ، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسوول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید.
ماده 38 ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون ، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست ، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیاروزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکردلایل و ومستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی دی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف ، موضوع قابل پیگیری است . در اجرایاین وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می باشند.
ماده 39 ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان وشهرداریها در محل هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی باشند ، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.
شهرداریها نقشه های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان ، درخواست پروانه ساختمان بنماید ، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات ، پروانه ساختمانی را صادر و رأسا اعمال نظارت نمایند.
ماده 40 ـ به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در ( مهندسی ساختمان ) و گسترش آن در سطح کشور ، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقا کیفی ( مهندسی ساختمان ) از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین ، تدوین آیین نامه های قانونی ، اصلاح و روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف ، شورایی مرکب از 7 عضو تحت عنوان ( شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) در وزارت مسکن وشهرسازی تشکیل می شود. اعضا و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب ودبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود.