دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل پنجم ـ آموزش و ترویج

فصل پنجم ـ آموزش و ترویج
ماده 36 ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهدداد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد ، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایرروشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده ازمحل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کار آموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آیین نامه معین می شود ، تامین خواهد شد. آیین نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.