دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل ششم : قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري عمران شهري

قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری
ماده واحده ـ موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح می شود:
1 ـ در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد ازعبارت ( نقشه های تفصیلی را تهیه و اراضی ) و همچنین بعد از عبارت ( اراضی بایر و مزروعی ) عبارت ( و باغها ) اضافه می شود.
2 ـ شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 ـ 16 ـ 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجرا بگذارد.
تبصره ـ وزارت کشور می تواند بهر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد.