دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل چهارم : آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري

آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 ـ شهرداریها بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مودیانی که تا تاریخ مقرر عوارض قطعی شده خود را نپرداخته اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک برق بتدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت .
ماده 2 ـ موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده 12 قانون نوسازی بتدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده های مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماه ای برای مودی خواهند فرستاد.
تبصره 1 ـ در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت داشته باشد موسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام خواهند نمود.
تبصره 2 ـ در اخطاریه های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک ارسال می شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دوماه مقرر در قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 3 ـ هرگاه از طرف مودی برق مفاصا حساب شهردار تا تاریخ پایان مهلت ارایه نشود.موسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود.
ماده 3 ـ برای تامین هزینه های مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره های ذیل آن شهرداری همراه با ارسال صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازا هرمشترک 75 ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به موسسات برق ارسال خواهد داشت .
ماده 4 ـ در صورتیکه مودی ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع گاز اقدام خواهد شد.
ماده 5 ـ نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی درتهران مورد بررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده 6 ـ موسسات برق و گاز در صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهدفرستاد.
ماده 7 ـ حسابداری هر شهرداری مکلف است دفتر مخصوصی برای ثبت قبوض اقساطی تنظیم و نگاهداری نماید در دفتر مذکور باید نام صاحب قبض ـ شماره ـ تاریخ صدور ـ تاریخ سررسید ـ مبلغ (اصل و بهره ) ثبت شود.
ماده 8 ـ بمنظور یکنواخت بودن فرم قبوض اقساطی و دفاتر مذکور در ماده 7 در تمام شهرداریهای کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار کافی با شماره مسلسل چاپ نموده و در هر مورد بر حسب تقاضای شهرداری تعداد مورد نیاز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصی شماره های قبوضی ارسالی را ثبت کند.
ماده 9 ـ شهرداری باید ترتیبی اتخاذ کند که وجوه قبوض اقساطی شهرداری قبل از سررسید درحساب شهرداری نزد بانک ملی ایران موجود باشد و فهرست و مشخصات کامل قبوض را تهیه و به امضا شهردار یا قایم مقام او و همچنین رییس حسابدار یا مسوول امور مالی شهرداری برساند و آن را به ضمیمه دستور پرداخت لااقل یکروز از سررسید به بانک تسلیم نماید. بستانکار به بانک مراجعه و با تسلیم قبض وجه آن را از بانک دریافت می کند.