دوشنبه, 25 تیر,1403
 
فصل دوم : تصويب طرحهاي ملي مؤثر در توسعه شهرها توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

تصویب طرحهای ملی موثر در توسعه شهرها توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
با توجه به لزوم تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به طرح جامع سرزمین طبق تبصره ذیل بند (ز) از ردیف 1 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، و طرح جامع شهر طبق ردیف 3 از ماده 2 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر بایستی به تصویب شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران برسد:
6 ـ 1 ـ هر طرح ملی که در شهر یا حریم استحفاظی آن اجراء شود، در صورت مغایرت یا عدم پیش بینی طرح جامع .
6 ـ 2 ـ دستورالعمل ها و تغییر سیاستهای هریک از دستگاههای اجرایی که در چگونگی رشد وتوسعه و اساس طرح جامع هر شهر تاثیر خواهد گذاشت .
6 ـ 3 ـ هرگونه طرح یا سیاستگذاری یا مقرراتی که عملکرد و تاثیر منطقه ای و ملی داشته و در واقع جزیی از طرح جامع سرزمین محسوب می شود.